Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Update Blog + Tsunku (13.11.2012) + Mitsui Aika (13.11.12) + Twitter @tsunkuboy (13.11.12)

Entrée du 13/11/12 01:54 ; ♥ SATOYAMA (Airi ^ヮ^)Entrée du 13/11/12 01:54 ; ♥ SATOYAMA (Airi ^ヮ^)Entrée du 13/11/12 01:54 ; ♥ SATOYAMA (Airi ^ヮ^)
Entrée du 17/11/12 09:09 ; 【Photos】Entrée du 17/11/12 09:09 ; 【Photos】
Entrée du 14/11/12 00:47 ; ♥ Une jolie saison (Airi)
Entrée du 14/11/12 23:48 ; ♥ Yeah! (Airi ^ヮ^)Entrée du 14/11/12 23:48 ; ♥ Yeah! (Airi ^ヮ^)
Entrée du 16/11/12 01:46 ; ♥ Yeah! (Airi)Entrée du 16/11/12 01:46 ; ♥ Yeah! (Airi)
Entrée du 12/11/12 03:19 ; ♥ SATOYAMA (Airi)Entrée du 12/11/12 03:19 ; ♥ SATOYAMA (Airi)Entrée du 12/11/12 03:19 ; ♥ SATOYAMA (Airi)
Entrée du 10/11/12 23:34 ; ♥ Wow (Airi ;;)Entrée du 10/11/12 23:34 ; ♥ Wow (Airi ;;)Entrée du 10/11/12 23:34 ; ♥ Wow (Airi ;;)
Entrée du 08/11/12 22:06 ; ♥ Yahoo (Airi)Entrée du 08/11/12 22:06 ; ♥ Yahoo (Airi)Entrée du 08/11/12 22:06 ; ♥ Yahoo (Airi) 
「℃-ute Concert Tour 2012 Fuyu ~Shinsei Naru Pentagram~」
Entrée du 08/11/12 02:48 ; ♥ Live ! (Airi)
Dans le blog de Mitsui Aika (13.11.12)
Dans le blog de Mitsui Aika (13.11.12)
Dans le blog de Tsunku (13.11.2012)Dans le blog de Tsunku (13.11.2012)
Dans le blog de Tsunku (13.11.2012)Dans le blog de Mitsui Aika (13.11.12)
Sur le Twitter @tsunkuboy (13.11.12)
Sur le Twitter @tsunkuboy (13.11.12)
Sur le Twitter @tsunkuboy (13.11.12)
Sur le Twitter @tsunkuboy (13.11.12)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét