Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Scans (13.11.2012) + °C-ute CD Journal + Hello! Project Shop (15.11.2012)

Scans de ??? (13.11.2012)Scans de ??? (13.11.2012)Scans de ??? (13.11.2012)
Les °C-ute en couverture de CD Journal
Photos du Hello! Project Shop (15.11.2012)Photos du Hello! Project Shop (15.11.2012)Photos du Hello! Project Shop (15.11.2012)Photos du Hello! Project Shop (15.11.2012)Photos du Hello! Project Shop (15.11.2012)
Credit: H!O

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét