Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

All the "report" pics about °C-ute's event to celebrate the release of their single


Sortie de "Kono Machi"

「Kono Machi」by ℃-ute 
Sortie de "Kono Machi"

Sortie de "Kono Machi"

Sortie de "Kono Machi"

Sortie de "Kono Machi"
 °C-ute @ Ikebukuro Sunshine

Sortie de "Kono Machi"

Sortie de "Kono Machi"

Sortie de "Kono Machi"

Sortie de "Kono Machi"Sortie de "Kono Machi"Sortie de "Kono Machi"Sortie de "Kono Machi"
Sortie de "Kono Machi"Sortie de "Kono Machi"Sortie de "Kono Machi"Sortie de "Kono Machi"
Sortie de "Kono Machi"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét